Statut Prawny

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ BROŃCZAN
„BROŃCZANY RAZEM”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie Przyjaciół Brończan „Brończany razem” zwane dalej Stowarzyszeniem Jest
dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem; mającym na celu rozwijanie i propagowanie
inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji i rozwojowi miejscowości Brończany.
§ 2
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich mających pełną zdolność do
czynności prawnych z zastrzeżeniem postanowień §14 ust.2 niniejszego Statutu i nie pozbawionych
praw publicznych oraz cudzoziemców bez względu na miejsce zamieszkania.
§ 3
Nazwa pełna Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przyjaciół Brończan „Brończany razem”
1. Nazwa skrócona brzmi: Stowarzyszenie „Brończany razem”
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 5
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania. O przystąpieniu do tych organizacji bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie.
§ 7
Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony.
§ 8
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 9
Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
§ 10
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz.U.1989 r. Nr 20 poz. 104 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 11
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wszechstronny, zrównoważony rozwój i promocja miejscowości Brończany i Gminy
Juchnowiec Kościelny z wykorzystaniem jej walorów krajobrazowych, przyrodniczych,
historycznych i kulturowych
2. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi
3. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
4. Rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa
6. Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego miejscowości Brończany
7. Wszechstronny rozwój nauki i edukacji
8. Ochrona środowiska i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego
9. Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji regionu
10. Odrestaurowanie, ochrona i opieka nad dobrami kultury, tradycji, dziedzictwa
narodowego i kulturowego regionu
11. Działalność na rzecz poznania, zachowania i promocji historii regionu
12. Działalność charytatywna na rzecz społeczności lokalnej
13. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
14. Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców
15. Przeciwdziałanie marginalizacji terenów wiejskich
16. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów i zasobów krajobrazowych,
przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu
17. Podnoszenie estetyki miejscowości Brończany
18. Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży
19. Wspieranie działalności dydaktyczno-naukowej
20. Wspieranie inicjatyw związanych z propagowaniem i wykorzystaniem nowoczesnych
technologii
21. Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz pokonywania barier utrudniających
włączania się w życie społeczne oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu.
22. Wsparcie, integracja oraz propagowanie wartości i idei na rzecz rodzin z terenu miejscowości
Brończany i okolic
23. Inne działania zmierzające do poprawy warunków życia mieszkanców Brończan i Gminy
Juchnowiec Końcielny
§ 12
I. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i tradycji.
2. Animowanie mieszka?ców Brończan i Gminy Juchnowiec i okolic do tworzenia różnorodnych
projektów, a w szczególności kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i ekologicznych.
3. Organizowanie wystaw, pokazów, dyskusji, seminariów, szkoleń, warsztatów itp. działań;
4. Anga?owanie liderów życia gospodarczego, politycznego i kulturowego w inicjatywy na rzecz
miejscowości Brończany i Gminy Juchnowiec Kościelny i okolic oraz we współpracą z podmiotami
krajowymi i zagranicznymi;
5. Działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą;
6. Organizowanie warsztatów twórczych, działań kulturalnych;
7. Tworzenie Punktów Informacji Europejskiej – PIE i Punktów Informacji Obywatelskiej
– PIO we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny;
8. Pozyskiwanie eksponatów i tworzenie izby regionalnej;
9. Organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych;
10. Współdziałanie z administracją państwową, samorządową, kościołem, instytucjami kultury oraz
innymi instytucjami w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia;
11. Prowadzenie badań społecznych, opracowywanie raportów dotyczących środowiska lokalnego;
12. Udzielanie wsparcia (w tym finansowego) szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom
obywatelskim;
13. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
II. Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może
również zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw.
ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§ 13
1. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych i wspierających.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 14
1. Cz?onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną
deklarację członkowską, zawierajacą imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i
oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu
tej deklaracji, z dniem podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet
członków Stowarzyszenia.
2. Nieletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczona zdolność do czynności prawnych,
mogą należeć do Stowarzyszenia za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego i
korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarzadu Stowarzyszenia
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat, mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia,
jednakze bez prawa udziału w głosowaniu na własnych zebraniach członków oraz bez czynnego i
biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. Małoletni oraz bezrobotni, o których mowa w ust. 2 i 3 nie uiszczaja składki rocznej.
§ 15
Członkowie Stowarzyszenia zobowiazani sa:
1. Swoją postawą i działaniem przyczynić się do wzrostu roli znaczenia Stowarzyszenia;
2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
3. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
4. Regularnie opłacać składki członkowskie;
5. Przestrzegać postanowień statutu.
§ 16
Członkowie Stowarzyszenia maja prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w
szczególności:
1. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczacych celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
2. Korzystać z lokali udostępnionych dla celów Stowarzyszenia;
3. Posiadać legitymację Stowarzyszenia;
4 Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
5. Korzystać nieodpłatnie z poradnictwa, szkoleń, prelekcji i imprez kulturalnych, organizowanych
przez Stowarzyszenie;
6. Członkom zwyczajnym o których mowa w § 15 pkt. 1 i 2 Statutu przysługuje czynne i bierne
prawo wyborcze.
§ 17
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli
Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałą.
2. Ustanie członkostwa członka wspierającego Stowarzyszenie następuje w trybie określonym w
ust. 1 .
3. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego. Członkowie wspierajacy Stowarzyszenie moga brać udział z głosem doradczym w
statutowych władzach Stowarzyszenia.
4 Członek wspierajacy ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie wspierajacy uczestniczą w działalności Stowarzyszenia poprzez swoich
przedstawicieli.
§ 18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:
a) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia na skutek pisemnej rezygnacji złożonej na ręce
Zarzadu;
b) śmierć członka;
c) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Wykluczenie przez zarząd może nastąpić na skutek:
a) działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
b) braku aktywnej działalności i uczestnictwa w zebraniach oraz pracach Stowarzyszenia;
c) zalegania z opłatą składki członkowskiej co najmniej przez pół roku;
d) za działanie na szkodę Stowarzyszenia;
e) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu;
§ 19
O uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków, które powinien złożyć co najmniej 21 dni przed Walnym
Zebraniem. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Cz?onków;
2. Zarząd;
3. Komisja rewizyjna;
§ 21
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§ 22
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia statutu stanowią
inaczej.
§ 23
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej
raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 2 członków
Komisji Rewizyjnej. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni o terminie i
miejscu Walnego Zebrania, o propozycjach porządku obrad listami poleconymi (koszty, tel. kom.,
mail itp) lub w każdy skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
1/3 głosów ogólnej liczby cz?onków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. W walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie, a drugim terminie, który wyznacza się o godzinę później
tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę
uczestników.

5. W walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,
członkowie wspierający, członkowie małoletni, o których mowa w §15 ust.2 z głosem doradczym.
6 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;
d) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) uchwalanie zmian Statutu i zmian do Statutu;
g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia;
k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
l) uchwalanie planu finansowego;
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady;
n) ustanowienie składek członkowskich – wysokość i zasady uiszczania;
7. Uchwa?ły Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
8. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza, Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego, członka Komisji Rewizyjnej oraz rozwiazanie Stowarzyszenia wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków
Stowarzyszenia.
9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 24
1. Zarząd składa się z co najmniej 5 do 11 członków wybranych przez Walne Zebranie. Walne
Zebranie każdorazowo określa liczbą członków Zarządu przed przystąpieniem do wyboru Zarządu.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków Zarządu.
3. Prezes powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 3-letnią kadencję.
4. Zarząd wybrany jest na Walnym Zebraniu po wyborze Prezesa.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na
dwa miesiące.
6. do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i wydawanie im legitymacji członkowskich
oraz podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa ;
b) wyróżnianie członków i osób nie zrzeszonych honorowym dyplomem;
c) wpisywanie darczyńców do Złotej Księgi Stowarzyszenia;
d) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków i reprezentowania Stowarzyszenia za zewnątrz;
e) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
f) zwoływanie Walnego Zebrania;
g) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
h) sporządzanie planu pracy i budżetu;
i) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
§ 25
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 3 członków,
wybranych przez Walne Zebranie
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
b) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
c) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez
Zarząd;
d) kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd;
e) przedk?adanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielania
absolutorium Zarządowi;
f) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;
g) uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej;
3. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarzadowi ani żadnym innym
organom Stowarzyszenia;
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni ani skoligaceni z członkami
Zarzadu Stowarzyszenia ani nie mogą pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu
zatrudnienia;
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w przeszłości skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej;
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogę pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia;
§ 26
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §20 pkt.2 i 3 w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali
członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz
ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może korzystać z dofinansowań z instytucji rządowych,
samorządowych, pozarządowych oraz funduszy europejskich. Cały dochód Stowarzyszenia jest
przeznaczony na działalność Stowarzyszenia
2. Funduszami i majatkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Wysokość i sposób uiszczania składek członkowskich ustala Walne Zebranie
Członków.
4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Zabronione jest:
a/ udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
członków, pracowników oraz ich osób bliskich z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
b/ przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach
c/ wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników lub ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika
bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia
d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich .
§ 28
Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych i zawierania umów w
jego imieniu oraz do udzielania pełnomocnictwa do tych czynności upoważniony jest Prezes lub
jego zastępca i jeden członek Zarządu.
§ 29
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§ 30
Stowarzyszenia prowadzi gospodarką pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 31
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie w trybie okreąlonym w § 23.
2. Podejmując uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Jeżeli uchwała o której mowa w pkt. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz
Stowarzyszenia.
§ 32
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.
§ 33
Niniejszy statut jest ogólnodostępny dla wszystkich.
Statut uchwalony w dniu: …………………………